Menu

Vedtægter

 • ' 1 Navn og hjemsted

  stk 1 Sammenslutningens navn er Horsens KFUM IDRÆT og er

  hjemmehørende i Horsens Kommune.


  stk 2
  Horsens KFUM er stiftet den 17. september 1928 og sammenlagt med

  Birkeparken den 1. januar 1987. Birkeparken er stiftet den 9. januar

  1978.


 • ' 2 Formål

  stk 1 Foreningens formål er at samle medlemmerne omkring idræt - såvel

  motion - som konkurrencemæssigt, og derved at tilgodese både

  bredden og eliten, samt at skabe en god ånd og tone.


  stk 2
  Horsens KFUM IDRÆT skal acceptere de af KFUMs Idrætsforbund til

  enhver tid gældende love.


 • ' 3 Medlemmer

  stk 1 Som medlem kan optages enhver, som vil respektere foreningens

  love, og som ikke er i kontingentrestance til anden forening/KFUM

  afdeling. Kontingent-restance ud over 1 måned medfører udelukkelse

  fra deltagelse i foreningens aktiviteter. Ingen, der er udelukket på

  grund af restance, kan optages før det skyldige beløb er betalt til

  afdelingen.


  stk 2
  Udmeldelse skal foregå skriftlig til afdelingens kasserer, og kan kun

  accepteres, såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance.


  stk 3 Et medlem kan ekskluderes, hvis opførsel og adfærd strider mod

  foreningens love. Eksklusionen foretages af afdelingsbestyrelsen. Et

  ekskluderet medlem har ret til at forelægge og få sin sag behandlet på

  førstkommende hovedbestyrelsesmøde, samt til at forelægge og få sin

  sag behandlet på førstkommende ordinære hovedgeneralforsamling.


 • ' 4 Kontingent

  stk 1 Der betales ikke fast kontingentafgift til hovedkassen.


  stk 2 Hver afdeling indbetaler et beløb til dækning af forretningsførerens arbejde

  og til hovedafdelingens medlemskontingent til hovedorganisationerne.

  Hovedafdelingen beregner beløbet ud fra medlemstallet pr 31. december,

  og beløbsstørrelsen vurderes ud fra årsregnskabet.


  stk 3 Kontingentet i afdelingerne fastsættes for et år af gangen på afdelingernes

  generalforsamling. Der betales kontingent for hver idrætsgren, dog med

  rabatordninger i henhold til indgået samarbejdsaftale af den 28. april 2003.

  Kontingentfrihed kan kun besluttes af en samlet afdelingsbestyrelse.


 • ' 5 Generalforsamlingen

  stk 1 Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed og den

  afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse bekendtgøres på mail til

  medlemmerne og ved opslag i klubben senest 3 uger før

  hovedgeneralforsamlingens afholdelse.


  stk 2 Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens højeste myndighed og den

  afholdes hvert år senest den 31. marts. Indkaldelse bekendtgøres på mail

  til medlemmerne og ved opslag i klubben senest 3 uger før

  afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.


  stk 3 Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, og som ikke er i kontingent-
  restance. Valgbarhed har alle medlemmer over 18 år, og som ikke er i

  kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


  stk 4 Hovedgeneralforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning

  3. Budget

  4. Regnskab

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af forretningsfører (kun i lige år)

   Valg af revisor og revisorsuppleant

  7. Eventuelt

  stk 5 Afdelingsgeneralforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning

  3. Regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil

   Valg af revisor og revisorsuppleant

  6. Kontingent

  7. Eventuelt


  stk 6 Forslag, der ønskes behandlet på såvel hovedgeneralforsamlingen som

  afdelingsgeneralforsamlingen, skal skriftligt være forretningsføreren

  respektive formændene i afdelingerne i hænde senest 14 dage før

  generalforsamlingens afholdelse. Afstemning og valg afgøres ved

  almindeligt flertal.


  stk 7 Ekstraordinær hoved-og afdelingsgeneralforsamling afholdes når hoved-
  bestyrelsen/afdelingsbestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/4 af

  foreningens/afdelingens medlemmer fremsender begæring herom.

  Bekendtgøres med dagsorden og efter samme retningslinier som ved

  ordinær generalforsamling.


 • ' 6 Ledelse og tegningsregler

  stk 1 Hovedforeningen ledes i det daglige af forretningsføreren, der vælges for

  en 2 årig periode på hovedgeneralforsamlingen.


  stk 2 Hovedforeningens samlede bestyrelse udgøres af formand og kasserer for

  hver afdeling (kaldet hovedbestyrelsen).


  stk 3 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres

  referat ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.


  stk 4 Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 af dens

  medlemmer er til stede.


  stk 5 Afdelingen ledes af formand, næstformand, kasserer og sekretær, der

  vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode. Formand og sekretær

  er på valg på ulige årstal. Næstformand og kasserer er på valg på lige

  årstal.


  stk 6 Afdelingsbestyrelsen bestemmer selv antallet i bestyrelsen dog mindst 4.

  Får et bestyrelsesmedlem forfald, indtræder suppleanten i dennes sted i

  den resterende valgperiode. Næstformanden indtræder dog i formandens

  sted, hvis denne får forfald.


  stk 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal laves referat

  ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen skal drage

  omsorg for, at foreningens hele formålsparagraf tilgodeses. Bestyrelsen er

  kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer - heriblandt

  formanden - er til stede.


  stk 8 Hovedforeningen tegnes af forretningsføreren.

  Afdelingerne tegnes af formændene.


  stk 9 Foreningens/afdelingernes regnskabsår er kalenderåret.


  stk 10 Afdelingerne er økonomisk uafhængige, men dog ansvarlige overfor

  hovedbestyrelsen.


  stk 11 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af forskellige opgaver.

  Eventuelle formænd for disse udvalg kan deltage i bestyrelsesmøder - dog

  uden stemmeret.


 • ' 7 Afdelingernes løsrivelse

  stk 1 Hvis en afdeling ønsker at løsrive sig fra foreningen, skal samtlige aktiver i

  afdelingen bindes i 5 år i foreningens hovedkasse. De skal være til

  rådighed for en nystartelse af afdelingen. Aktiverne bindes på en

  bank/sparekassekonto, og kan kun hæves efter godkendelse i

  hovedbestyrelsen. Efter 5 år tilfalder aktiverne hovedkassen.


 • ' 8 Foreningens opløsning

  stk 1 Foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt

  ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed

  kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til

  stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne

  stemmer er for forslaget.


  stk 2 I tilfælde af foreningens opløsning, skal de aktiver, der er i behold, bindes i

  5 år. De skal være til rådighed for en nystartet Horsens KFUM IDRÆT i

  Horsens Kommune. Aktiverne bindes på en bank/sparekassekonto, og

  kan kun hæves med underskrift af KFUM Idrætsforbund.

  Efter 5 år tilfalder aktiverne Børn/Unge Aktiviteter i Horsens Kommune.


 • ' 9 Vedtægtsændringer

  stk 1 Foreningens vedtægter kan kun ændres på hovedgeneralforsamlingen

  såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer

  stemmer for forslaget.


  stk 2 Forslag til vedtægtsændring skal optages som særskilt punkt på

  dagsordenen.
  Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2003

  Formand for KFUM fodbold Formand for KFUM badminton

  Henrik Jensen Helle Bjørnskov

  Formand for KFUM håndbold Formand for KFUM bordtennis

  Maria Rasmussen Hans Aage Pedersen
Luk